Algemene voorwaarden Schoonheidssalon Zacht

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Schoonheidssalon Zacht
de eenmanszaak Schoonheidssalon Zacht, gevestigd en kantoorhoudende te (1811 CA) Alkmaar aan Oudegracht 13 A;

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Schoonheidssalon Zacht;

Dienst
de dienst die door Schoonheidssalon Zacht wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten
alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever
jij, de opdrachtgever en wederpartij van Schoonheidssalon Zacht bij de Overeenkomst;

Overeenkomst
de overeenkomst van opdracht tussen Schoonheidssalon Zacht en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)
Schoonheidssalon Zacht en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Schoonheidssalon Zacht en Opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Schoonheidssalon Zacht is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Schoonheidssalon Zacht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Schoonheidssalon Zacht een opdracht verstrekt, is Schoonheidssalon Zacht pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Schoonheidssalon Zacht niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

 1. Schoonheidssalon Zacht verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Schoonheidssalon Zacht zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Schoonheidssalon Zacht het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Schoonheidssalon Zacht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Schoonheidssalon Zacht alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Schoonheidssalon Zacht nodig heeft om de Diensten te verrichten. Schoonheidssalon Zacht mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Schoonheidssalon Zacht is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
 2. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 3. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Schoonheidssalon Zacht in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Schoonheidssalon Zacht zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 4. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Schoonheidssalon Zacht vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Schoonheidssalon Zacht hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 4. Schoonheidssalon Zacht is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Schoonheidssalon Zacht zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Schoonheidssalon Zacht een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
 5. Schoonheidssalon Zacht is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Schoonheidssalon Zacht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Schoonheidssalon Zacht een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Schoonheidssalon Zacht berusten, blijven bij Schoonheidssalon Zacht.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon Zacht is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Schoonheidssalon Zacht aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Schoonheidssalon Zacht aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Schoonheidssalon Zacht gevestigd is.